สธ - WHO ชวนประชาชนตระหนักถึงสิทธิด้านสุขภาพของตนเอง เนื่องในวันอนามัยโลก 2567

เนื่องในวันอนามัยโลก ปี 2567 ดร.วริศา พานิชเกรียงไกร ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นำทีมกลุ่มงานด้านสุขภาพโลก เข้าร่วมงาน World Health Day 2024 หรือ วันอนามัยโลก ปี 2567 

โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดงานวันอนามัยโลก ปี 2567 “สุขภาพของเรา สิทธิของเรา อนาคตดิจิทัลของเรา” ชวนประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสุขภาพ ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรมวันอนามัยโลก ประจำปี 2567 และครบรอบ 76 ปี องค์การอนามัยโลก โดยกล่าวว่า วันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก” (World Health Day) ซึ่งปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “สุขภาพของเรา สิทธิของเรา อนาคตดิจิทัลของเรา” (Our Health, Our Right, Our Digital Future) ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสุขภาพ ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ซึ่งนโยบายสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขทำทันที คือ การยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด ซึ่งนอกจากจะดำเนินการในผู้มีสิทธิด้านสุขภาพแล้ว ยังดำเนินการในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ประชาชนทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและมีสุขภาวะ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง สอดรับกับแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Country Cooperation Strategy : CCS) พ.ศ. 2565 – 2569 ในการช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม 

ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สิทธิด้านสุขภาพเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดย WHO มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมสุขภาพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสิทธิทางสุขภาพ หมายถึง บริการด้านสุขภาพที่ "มีคุณภาพ" "พร้อมใช้งาน" "เข้าถึงได้" "ยอมรับได้" และ "สามารถให้บริการได้" ตลอดเวลาและทุกที่ สำหรับทุกคน 

ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ WHO และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขระดับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบการรับมือสถานการณ์โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยโลกปีนี้ เป็นการจัดประชุม อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ขับเคลื่อนแนวคิดการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนำเสนอตัวอย่างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี เช่น โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (Health Insurance for Non-Thai People System : HINT)  เป็นต้น

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ : https://www.hfocus.org/content/2024/04/30324